foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

ข้อสอบ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

รหัสวิชา 20000-1501

 

คำชี้แจง:ข้อสอบมี 40 ข้อ 20 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียง 1 คำตอบ จากตัวเลือกที่กำหนดให้

 

>>>เริ่มทำแบบทดสอบ<<<

ข้อสอบ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

รหัสวิชา 20000-1501

 

คำชี้แจง:ข้อสอบมี 30 ข้อ 30 คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียง 1 คำตอบ จากตัวเลือกที่กำหนดให้

 

เริ่มทำแบบทดสอบ

 

 


                         

 

แจ้งข่าวสารทวิภาคี...


แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือส่งตัวออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการต่างๆ นึกศึกษาที่มาขอหนังสือส่งตัวฯ จะได้รับเอกสารไป3หน้า ดังต่อไปนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในสถานประกอบการ/บริษัท
2. หนังสือตอบรับการขอเข้าฝึกงาน โดยต้องให้ผู้จัดการ หรือเจ้าของสถานประกอบการได้อ่านรายละเอียดในหนังสือขอความอนุเคราะห์ แล้วเซ็นในเอกสารการตอบรับเข้าฝึกงาน
3. หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน
เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามที่อาจารย์ดังกล่าวแล้ว ให้เก็บเอกสารไว้ในสมุดฝึกงาน(ห้ามหาย) แล้วรอส่งมาพร้อมกันกับการส่งสมุดฝึกงานเล่มสีแดง โดยสมุดฝึกงาน1เล่ม ใช้สำหรับ1เทอม

 

กำหนดการส่งสมุดฝึกงานกลับมาให้กับอาจารย์
เทอมที่1 ของปีพ.ศ.2563 ภายในวันที่ 15ตุลาคม 2563
เทอมที่2 ของปีพ.ศ.2563 ภายในวันที่ 15มีนาคม 2564
เทอมที่1 ของปีพ.ศ.2564 ภายในวันที่ 15ตุลาคม2564
เทอมที่2 ของปีพ.ศ.2564 ภายในวันที่ 15มีนาคม 2565

 

ช่องทางการส่งสมุดฝึกงาน
1. ส่งด้วยตนเองที่ห้องบริหารหรือห้องกิจการนักเรียนนักศึกษา อาคารบุญส่งมา ชั้น1
2. ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมาตามที่อยู่ดังภาพที่แนบ
สอบถามเพิ่มเติม
อ.พิชญาดา นวลสาย
090-619-5695
อ.พนิดา โตรัศมี
081-265-3629
 
 
 

 กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกงาน ปวส.ในแบบฟอร์มออนไลน์

แจ้งนักศึกษาระดับปวส.ทุกคน อาจารย์จะทำหนังสือส่งตัวฝึกปฏิบัติงานจริงให้กับพวกเรา แต่ให้ทุกคนกรอกข้อมูลรายละเอียดมาตามลิ้งกูเกิ้ลฟอร์มมาให้อาจารย์ก่อนนะคะ แล้วอาจารย์จะทำหนังสือส่งตัวให้ โดยมีช่องทางการขอรับหนังสือส่งตัวโดยอาจารย์จะส่งกลับให้ทางไลน์ที่นักศึกษาแจ้งไว้ หรือติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเรา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-6195695 อ.พิชญาดา นวลสาย
ไอดีไลน์ : 0906195695
https://forms.gle/PqWtDgcQyjwuWdiDA ⇐ลิ้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 
 

แนวทางการเขียนบันทึกผลการออกฝึกปฏิบัติงาน
ในสมุดประจำตัวฝึกงานเล่มหน้าปกสีแดงสำหรับนักศึกษาในระบบทวิภาคีทั้งระดับปวช. และปวส. สามารถดูรายละเอียดดังนี้
 
 

  

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 และสาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ทดสอบวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

 

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

 

หลักสูตรทวิภาคี ปวส.1

winkwink ลิ้งกลุ่มเรียนออนไลน์ แต่ละรายวิชาของ ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา..............

laughinglaughingเพื่อให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ทุกคน


1.สาขาการบัญชี

 

1.ลิงค์ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 https://www.facebook.com/groups/348690156122116/?ref=share

2.นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ปวส. 
 https://www.facebook.com/groups/209033947111878/?ref=share

3.ลิงค์วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 
 https://www.facebook.com/groups/2724118954539697/?ref=share

4.การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 https://www.facebook.com/groups/377217083247459/?ref=share

5.์วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ อ นพดล 
 https://www.facebook.com/groups/330895537926298/?ref=share


 

 

2.สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

1.ลิงค์ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/groups/348690156122116/?ref=share 
2.นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ปวส.
https://www.facebook.com/groups/209033947111878/?ref=share
3.ลิงค์วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/groups/2724118954539697/?ref=share


 

3.สาขาเทคนิคยานยนต์

1.ลิงค์ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/groups/348690156122116/?ref=share


2.นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ปวส.
https://www.facebook.com/groups/209033947111878/?ref=share


3.ลิงค์วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/groups/2724118954539697/?ref=share


4.์วิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ
https://www.facebook.com/groups/682501152300882/?ref=shar

5.วิชากลศาสตร์วิศวกรรม

https://www.facebook.com/groups/1333278276880425/?ref=share

6.แคลคูลัส 1

https://www.facebook.com/groups/604455206925055/?ref=share

7.งานเทคนิคเบื้องต้น(เฉพาะผู้จบม.6และจบ ปวช.สาขาอื่น)

https://www.facebook.com/groups/1611131192373377/?ref=share

 


 

 

4.สาขาเทคนิคการก่อสร้าง

1.ลิงค์ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/groups/348690156122116/?ref=share 
2.นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ปวส.
https://www.facebook.com/groups/209033947111878/?ref=share 
3.ลิงค์วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/groups/2724118954539697/?ref=share


 

 

5.สาขาโทรคมนาคม

1.ลิงค์ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
https://www.facebook.com/groups/348690156122116/?ref=share
2.นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ปวส.
https://www.facebook.com/groups/209033947111878/?ref=share
3.ลิงค์วิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพสำหรับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/groups/2724118954539697/?ref=share
4.์วิชาการบริหารคุณภาพในองค์การ
https://www.facebook.com/groups/682501152300882/?ref=share


 

........................................

 
>>> การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2561 จ.ศรีสะเกษ
 >>> กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

>>>ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หลวงปู่สุข โกวิโท

>>>บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2560
 

 >>>กิจกรรม"เปิดบ้านการศึกษา"(Open House 2018)               

22-23 มกราคม 2561 
- การแสดงผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา
- การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพหลากหลายสาขา
- การแสดงความสามารถด้านต่างๆบนเวทีอีกมากมาย...


 >>>รับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ


 >>>บรรยากาศการมอบตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2561


 >>>กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

 >>>การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์ทดสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย วันที่ 2- 3 ธันวาคม 2560
>>>การแข่งขันกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
 >>>การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560..... 
>>>การอบรมเขียนแผนการสอน ให้สอดคล้องยุคการศึกษาศตวรรษที่ 21

>>>โครงการภาษาแลวัฒนธรรม การจัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน 2-4 ต.ค. 2560


>>>การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยโดยคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่3 พ.ย. 2560

การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                                     วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560.....

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and one member online

  • minervaup2

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
199448

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.