foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554

1.การใช้ชุดฝึกปฎิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการบัญชี

2.การปรับเปลื่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง3

3.การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิขาจิตวิทยาทั่วไปของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ในรายวิชา งานจักรยานยนต์ ชั้น ปวช.2 แผนก อุตสาหกรรม สาขา ช่างยนต์

5.การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายพานิชย์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2การบัญชี

6.การพัฒนาเตาประหยัดพลังงาน

7.การพัฒนาทักษะในการคำนวณหาอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ของนักศึกษาชั้นปวช.การบัญชี 2 แผนก พาณิชยกรรม สาขา การบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติ

8.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีฝากขายและการร่วมค้า

10.การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

11การศึกษาความสามารถในการเคาะห์แป้นพิมพ์ดีดโดยใช้ การพัฒนาจิตใจของนักเรียนปวช.1

12.ความแตกต่างของเครื่องยนต์ที่มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน แบบควบคุมด้วย อิเล็กทรอนิกส์กับคาระบบคาร์บูเรเตอร์

13.เครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ดที่ใช้พลังงานต่ำ

14.โครงการสนามเด็กเล่น

15.จักรยานออกกำลังกายผลิตไฟฟ้า

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 9 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
199455

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.