foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาช่างไฟฟ้า
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขางานช่างพื้นฐาน
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555

 

1. การพัฒนาทักษะในการคำนวณอัตราส่วนแบ่งกำไร ของนักศึกษาชั้นปวช.การบัญชี 2/1 แผนก  พาณิชยกรรม สาขา การบัญชี โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

2.การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องการแปรผันของนักเรียนระดับ ปวช. แผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณ

3.การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาชั้น ปวช. 1 คอมพิวเตอร์ ห้อง 1/3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย โดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2555

4.จัดทำเครื่องยนต์เบนซินไว้สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นโครงการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสาขาช่างยนต์

5.จัดทำเครื่องยนต์ดีเชลไว้สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นโครงการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสาขาช่างยนต์

6.จัดชื้อตู้หนังสือประจำห้องสมุด ห้องพักครู ห้องวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นโครงการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารทางด้านวิชาการ ในห้องพักครู ในห้องสมุด

7.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ปวช.1 แผนก อุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

8.การพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดสัมผัสตามแป้นพิมพ์

9.การทำขาตั้งเพลาข้อเหวี่ยง

10.การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงตัว ฉ ช ไม่ชัด ของนักศึกษาระดับ ปวช. ๑ แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

11.การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชาช่างยนต์

12.การใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ภาคเรียนที่ 2/2555

13.วิธีฝึกให้เกิดความเข้าใจในสมบัติของธาตุตามตารางธาตุโดยใช้แบบฝึก

14.สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของครู เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แผนกอุตสาหกรรม

15.การสร้างชุดฝึกรถจักรยานยนต์ออโตเมติก

16.พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านค่าตัวต้านทานชนิด 4 แถบสี และ 5 แถบสีโดยใช้สื่อการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติจริง

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 6 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
199447

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.