foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

                งบประมาณรับ - จ่าย ปีการศึกษา  2557

 

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ

รายการ

บาท

รายการ

บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

- เงินเดือนครู

8,640,000

 

- ค่าธรรมเนียมอื่น

-

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

1,422,000

 

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

16,751,400

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

300,000

 

- เงินอุดหนุน ........

16,751,400

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

2,000,000

 

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

4,527,235

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก

    - สำหรับการจัดการเรียนการสอน

    - สำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ

    - สำหรับการบริหารจัดการทั่วไป

800,000

 

250,000

 

250,000

 

500,000

 

- เงินบริจาค

 

 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

370,000

 

 

 

 

 

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน

60,000

- งบดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

280,000

 

 

 

- งบพัฒนาบุคลากร

300,000

 

 

 

- ค่าสาธารณูปโภค

500,000

 

- อื่นๆ

 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

500,000

 

รวมรับ

16,751,400

รวมจ่าย

16,482,000

 

        รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 269,400


 


       งบประมาณรับ - จ่าย ปีการศึกษา  2558

รายรับ

รายจ่าย

รายการ

บาท

รายการ

บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

- เงินเดือนครู

9,615,720

- ค่าธรรมเนียมอื่น

-

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

1,133,410

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน

16,950,000

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

350,000

- เงินอุดหนุน ........

16,751,400

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

2,000,000

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

4,591,525

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก

    - สำหรับการจัดการเรียนการสอน

    - สำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ

    - สำหรับการบริหารจัดการทั่วไป

800,000

 

250,000

 

250,000

 

500,000

- เงินบริจาค

 

 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

- ค่าอุปกรณ์เรียนฟรี

350,000

 

 

 

 

 

 

4,591,525

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน

140,000

- งบดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

280,000

 

 

- งบพัฒนาบุคลากร

300,000

 

 

- ค่าสาธารณูปโภค

500,000

- อื่นๆ

 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

500,000

รวมรับ

21,681,528

รวมจ่าย

21,340,655

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 340,873


 

 

 

         งบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ปีการศึกษาปี2559

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย

รายการ

บาท

รายการ

บาท

-รายอุดหนุนรายบุคคล

-เงินอุดหนุนอื่น(เรียนฟรี)

-ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น

-เงินบริจาค

อื่นๆเงินค่าอุปกรณ์สายอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,458,741.96

4,756,000.00

-

-

600,000

งบบุคลากร

-เงินเดือนครู

-เงินเดือนบุคลากรอื่น

งบดำเนินการ(รายจ่ายประจำ)

-งบที่ใช้จัดการเรียนการสอนค่าวัสดุทั่วไปสื่อต่างๆ ฯลฯ

-ค่าวัสดุฝึก

-ค่าสาธารณูปโภค

-ค่าปรับปรุง ซ่อมบำรุง

-ค่าเช่าต่างๆ

-กิจการนักเรียน

-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

งบพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม)

-พัฒนาบุคลากร (ครู นักเรียน)

-พัฒนาสื่อ สิ่งประดิษฐ์

งบลงทุน

-ครุภัณฑ์

-ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

-งบเรียนฟรี

-งบค่าอุปกรณ์สายอาชีพ

 

 

 

7,591,620

2,124,000

 

 

975,000

100,000

700,000

1,000,000

50,000

500,000

500,000

 

300,000

245,000

250,000

1,000,000

1,500,000

4,756,000

600,000

รวมรับ

 

24,814,741.96

รวมจ่าย

22,191,62.20

 

 

 

 

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193677

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.