foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

          ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  รหัสสถานศึกษา  3310038   ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  วันที่  17  พฤษภาคม  พ..  2547   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ ศก.2 005/2554  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่   48  หมู่ที่   ถนนศรีอุทุมพร  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ  เขต  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

    2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย   ตั้งอยู่ในชุมชนนอกตัวอำเภออุทุมพรพิสัย  ซึ่งอยู่ในลักษณะชนบท  ห่างจากตลาดอุทุมพรพิสัย  หนึ่งกิโลเมตรเศษ  เน้นชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  มีอาชีพค้าขายและรับจ้างเล็กน้อยการดำรงชีวิตของชุมชนยึดถือประเพณีวัฒนธรรม  ท้องถิ่นแบบไทยอีสาน  ภาษาพูดแบบอีสานตอนใต้และใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการ

    2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  สืบเนื่องประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเกษตรกร   ทำนาและปลูกผักสวนครัวรายได้ไม่แน่นอนฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก

    2.3   ข้อมูลผู้ปกครอง

            ผู้ปกครองของนักศึกษาในสถานศึกษา  มีวุฒิการศึกษาพอแยกได้ดังนี้

           ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี   ร้อยละ  95  ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ  5

           อาชีพ  เกษตรกร   ร้อยละ  90

           อาชีพ รับราชการและพนักงานของรัฐ  ร้อยละ  5

           อาชีพ รับจ้างและอื่นๆ  ร้อยละ  5

3.  ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย  ตั้งอยู่เลขที่  48  หมู่ที่  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายบุญมา   นวลสายและนางบุญส่ง   นวลสาย  ชื่อสถานศึกษาได้นำนามฉายาของพระครูพิพัฒนากร ( หลวงปู่  คำคนิงจุลมณี ) เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของนายบุญมา   นวลสายและครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคล  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่  17  พฤษภาคม  2547  มีนางระเบียบ  ชมชื่นธนโชค  เป็นครูใหญ่  แต่ได้ลาออกเมื่อเดือน  พฤษภาคม  2547  และได้ลาออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2547  และได้แต่งตั้งนางฉวีวรรณ   มืดทับไทย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่จนถึงเดือนพฤษภาคม  2548  ต่อมานายบุญมา  นวลสาย  ผู้รับใบอนุญาตได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเปลี่ยนแปลงเป็นผู้อำนวยการตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2550

ที่ตั้งและขนาด   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 7

                   ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 12 ไร่เศษ

                   มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่

ทิศเหนือ          ติดบ้านโนนหาญหก ตำบลสำโรง

ทิศตะวันออก     ติดบ้านสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง

ทิศใต้             ติดถนนศรีอุทุมพร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ทิศตะวันตก      ติดหมู่บ้านชุมชนวัดประชานิมิต ตำบลกำแพง

ปรัชญาของวิทยาลัย

                    เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีงาน มีเงิน มีอนาคต

เรียนรู้            หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องเป็นบุคคลที่ศึกษา

                   ความรู้อยู่ ตลอดเวลาเพราะชีวิต คือ การเรียนรู้

คู่คุณธรรม        หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม กศึกษาอาชีวสึวสึกษาเรียนรู้

ุมพรพิสัย ต้องเป็นบัติหน้าที่ ผู้อพทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

มีงาน             หมายถึง  นักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เมื่อจบหลักสูตรแล้วมีอาชีพที่มั่นคง

มีเงิน             หมายถึง  นักศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องมีรายได้เพื่อดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

มีอนาคต         หมายถึง  นักศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ต้องมีอนาคตสดใส มีธุรกิจเป็นของตนเอง

                   หรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

คติพจน์           อตฺตนา โจทยตฺตานํ   จงเตือนตนด้วยตนเอง

         

 

อักษรย่อ          อชจ

วิสัยทัศน์ (VISSON)

          สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการ

พันธกิจ (MISSON)

1.       ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ

2.       ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

3.       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

4.       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

5.       ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6.       ส่งเสริมสนับสนุนการทำโครงการ นวัตกรรม  สื่อประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัยของครูและผู้เรียนสามารถเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์หรือประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนและระดับชาติ

 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เกิดทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีตรงตามสาขาวิชาชีพ

2.       ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ

3.       ครูและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.       สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

5.       ครูมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและวิชาชีพ

6.       บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

7.       สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.  โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นจำ

8.       ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของตลาดแรงแรงงาน

9.       ครูและผู้เรียนมีโครงงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัย

10.   ผลงานครูและผู้เรียนด้านโครงงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัยมีประโยชน์  เผยแพร่และประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ

 

4.  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

 

 5. ข้อมูลด้านการบริหาร

      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากำหนด

 

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิสูงสุด

วิชาเอก/สาขาวิชา

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

1.  ผู้รับใบอนุญาต

นายบุญมา  นวลสาย

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

( ศศม.)

บริหารการศึกษา

ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2547

ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี

 

2.  ผู้จัดการ

นายบุญมา  นวลสาย

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

( ศศม.)

บริหารการศึกษา

ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2547

ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี

 

3.  ผู้อำนวยการ(ครูใหญ่)

นายบุญมา  นวลสาย

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

( ศศม.)

บริหารการศึกษา

ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2547

ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี

 

4.  ผู้ลงนามแทน( กรณีโรงเรียนเป็นนิติบุคคล)

…………………………

…………………….

ตั้งแต่ ………………………

ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ……. ปี

 

  5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล   นายบุญมา     นวลสาย

โทรศัพท์   08-7959-2255   E- mail....................................................................

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (  ศษ.ม )  สาขา  บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ ............................................................................................................

  5.3  ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล   นายบุญมา    นวลสาย

โทรศัพท์   08-7959-2255    E- mail....................................................................

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (  ศษ.ม )  สาขา  บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ ............................................................................................................

5.4  ผู้อำนวยการ  ชื่อ – สกุล นายบุญมา     นวลสาย

โทรศัพท์   08-7959-2255   E- mail....................................................................

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (  ศษ.ม )  สาขา  บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ ............................................................................................................

 

 

 

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 6 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193666

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.