foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

 

บุคลากร

   ชื่อ-สกุล     

   คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่ง

นายบุญมา   นวลสาย

ศศม.บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการ/

ผู้บริหาร

 

น.ส.กุหลาบ  นวลสาย

 

 

 

 ศศ.ม.บริหารการศึกษา

 รองผู้อำนวยการ

นางพิชญาดา  นวลสาย  

 

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

 รองผู้อำนวยการ

   นายสมใจ  พันโนฤทธิ์

 

 

 

 

 ปริญญาโท ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 รองผู้อำนวยการ
 

ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย  อนุพันธ์

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการผู้บริหาร

 

 

นางสิริพร  สมบัติ

 

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ครู

 

นางพนิดา  โตรัศมี

 

บธ.บ.บริหารทรัพยา

กรมนุษย์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

น.ส.ภัทรวรรณ  ถาวร

 

 ปริญญาตรี ศษ.บ.

ภาษาไทย

 

ครู/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอุทัย  คงครบ

 

ปริญญาตรี คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

 

ครู/งานปกครอง

 

นายศุภวิชญ์  มั่นคง

 

 ปริญญาตรี (บธ.บ.)

การบัญชี

 

ครู/งานสารสนเทศ

 

นายประวัติ  เจือจันทร์

 

 วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

(การจัดการอุตสาห

กรรม)

 

ครู/งานอาคารสถานที่

 

  นางหยกนภา   มะเค็ง

 

ปริญญาตรี (บธ.บ.)

การบัญชี

 

ครู/งานประกันคุณภาพการศึกษา

 นางสมณี  วิมลสุข  บธ.บ. การบัญชี งานทะเบียนและวัดผล
 นายอนุรักษ์  ดวงดี  คบ. เกษตร ครู,งานประชาสัมพัธ์

 

 นายสมัย  ทองมวน

 

บธ.บ บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

(การจัดการทั่วไป)

 

ครู

 

 

 นายเอกชัย  โสพันธ์

 

วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเครื่อง

กล

 

 ครู

 

นาบรรดาศักดิ์  ทองแก้

 

ปริญญาตรี เทคโน

โลยีอุตสาหกรรม

 

 ครู

 

นายสัมฤทธิ์  พิระภาค

 

บธ.บ.คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

 

ครู,งานวิทยบริการ

และห้องสมุด

นายสัตรัตน์  อุทัยทวีทรัพย์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

ครู

 

 

 นายธงชัย  วิเศษชาติ

 

ปริญญาตรี

ชีววิทยาประยุกต์

(วท.บ.)

 

ครู

 

 

นายนพดล  กันทะวงศ์

 

บธ.ม.การจัดการทั่วไป

 

ครู

นายอภิวัฒน์  จำปาพันธ์

อส.บ.เทคโนโลยี

เครื่องกล

ครู

 น.ส.พิมพ์จิรา  อินทร์ตา  บธ.บ. การบัญชี  ครู
 น.ส.มินตรา  สมฤทธิ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  ครู
น.ส.นิตติยา  นาคนวล วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครู
นายสุพรรณ  บุญกล้า คอ.บ.วิศวกรรมการอุตสาหกรรมเชื่อม-ประกอบ ครู
น.ส.ศิริพร  สุขเมือง บช.บ. การบัญชี ครู
น.ส.ขวัญฤดี  สุขสร้อย  ศษ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร ครู
น.ส.จันทร์เพ็ญ ชารีผาย  คบ.ภาษาอังกฤษ  ครู

นายเบญจลักษณ์

ทองพันชั่ง

 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครู

นายธนบดี  พลบุญ

 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 ครู

น.ส.สุณิสา  วรเลิศ คบ.ภาษาอังกฤษ   ครู
นายสุริยา  จันทะโคตร  อส.บ.เทคโนโลยี

เครื่องกล

 ครู

นายเกรียงไกร สุวรรณ์

 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ครู

นายทศพร จำปาเมือง

วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครู

นายอรรคเดช    พิเคราะห์แน่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาโยธา ครู
นายอภิชน  เพียรเสมอ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ครู
นางศิริมล  ทองสุทธิ์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู
นายยอด ประคองใจ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ครุ
นางรัตนาพร  ชฎาชัย บธ.บ. การบัญชี ครู
นายณัฐพงษ์ ศรเคน ค.อ.บ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ครู
นายเจริญ บุญทะวัน ว.ท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล ครู

นายสมชาย  สงวนแก้ว

ค.อ.บ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นายเกษมศักดิ์  ศิลาโชติ

ค.อ.บ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นายสมานพันธ์ ผ่องราษี 

 

บธ.บ การตลาด 

ครู

น.ส.สุภาพร  พรมวัน ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ครู
นายนรินทร์ แสนคม

การศึกษาบัณฑิต. (กศ.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ครู

นาย ธีรวุฒิ กาบบัวศรี

 

วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ครู
นายศีลวุฒิ กาบบัวศรี

วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครู
 

นายคณิน 

ทินนะภา

ค.อ.บ.(ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต) สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ครู
 นายสมชาย  กระจ่าง  ปวส.เทคนิคการก่อสร้าง  วิทยากรพิเศษ

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 4 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
193662

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2021 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.