foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.
.
.

ผู้บริหารสถานศึกษา

     
          นายบุญมา  นวลสาย
         ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ.ศรีสะเกษศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม

  • สาขาการตลาด
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาช่างไฟฟ้า
  • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาช่างยนต์
  • สาขางานช่างพื้นฐาน
  • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  • สาขาก่อสร้าง

e-learning พาณิชยกรรม ปวช.

กดถูกใจ Facebook วิทยาลัย

 

บุคลากร

   ชื่อ-สกุล     

   คุณวุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่ง

นายบุญมา   นวลสาย

ศศม.บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการ/

ผู้บริหาร

นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา

 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย  อนุพันธ์

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการผู้บริหาร

 

น.ส.กุหลาบ  นวลสาย

 

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นางสิริพร  สมบัติ

 

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ครู

 

นางพนิดา  โตรัศมี

 

บธ.บ.บริหารทรัพยา

กรมนุษย์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

น.ส.ภัทรวรรณ  ถาวร

 

 ปริญญาตรี ศษ.บ.

ภาษาไทย

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอุทัย  คงครบ

 

ปริญญาตรี คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

 

งานปกครอง

 

นายศุภวิชญ์  มั่นคง

 

 ปริญญาตรี (บธ.บ.)

การบัญชี

 

งานสารสนเทศ

 

นายสมใจ  พันโนฤทธิ์

 

 ปริญญาโท ศษ.ม.

(บริหารการศึกษา)

 

 งานสวัสดิการ

นักเรียนนักศึกษา

 

นายประวัติ  เจือจันทร์

 

 วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

(การจัดการอุตสาห

กรรม)

 

งานอาคารสถานที่

 

  นางหยกนภา   มะเค็ง

 

ปริญญาตรี (บธ.บ.)

การบัญชี

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 นางสมณี  วิมลสุข  บธ.บ. การบัญชี งานทะเบียนและวัดผล
 นายอนุรักษ์  ดวงดี  คบ. เกษตร ครู,งานประชาสัมพัธ์

 

 นายสมัย  ทองมวน

 

บธ.บ บริหารธุรกิจ

บัณฑิต

(การจัดการทั่วไป)

 

ครู

 

 

 นายเอกชัย  โสพันธ์

 

วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเครื่อง

กล

 

 ครู

 

นาบรรดาศักดิ์  ทองแก้

 

ปริญญาตรี เทคโน

โลยีอุตสาหกรรม

 

 ครู

   นายภราดร  พรหมบุตร  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครู

 

นายสัมฤทธิ์  พิระภาค

 

บธ.บ.คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

 

ครู,งานวิทยบริการ

และห้องสมุด

นายสัตรัตน์  อุทัยทวีทรัพย์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง)

ครู

 

 

 นายธงชัย  วิเศษชาติ

 

ปริญญาตรี

ชีววิทยาประยุกต์

(วท.บ.)

 

ครู

 

 

นายนพดล  กันทะวงศ์

 

บธ.ม.การจัดการทั่วไป

 

ครู

นายอภิวัฒน์  จำปาพันธ์

อส.บ.เทคโนโลยี

เครื่องกล

ครู

 น.ส.พิมพ์จิรา  อินทร์ตา  บธ.บ. การบัญชี  ครู
 น.ส.มินตรา  สมฤทธิ์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  ครู
นายโฆษิต  เทียนชัย วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ครู
น.ส.นิตติยา  นาคนวล วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครู
นายสุพรรณ  บุญกล้า คอ.บ.วิศวกรรมการอุตสาหกรรมเชื่อม-ประกอบ ครู
น.ส.ศิริพร  สุขเมือง บช.บ. การบัญชี ครู
น.ส.ขวัญฤดี  สุขสร้อย  ศษ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร ครู
น.ส.จันทร์เพ็ญ ชารีผาย  คบ.ภาษาอังกฤษ  ครู

นายเบญจลักษณ์

ทองพันชั่ง

 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครู

นายธนบดี  พลบุญ

 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 ครู

น.ส.สุณิสา  วรเลิศ คบ.ภาษาอังกฤษ   ครู
นายสุริยา  จันทะโคตร  อส.บ.เทคโนโลยี

เครื่องกล

 ครู

นายเกรียงไกร สุวรรณ์

 คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ครู

นายทศพร จำปาเมือง

วท. บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครู

นายอรรคเดช    พิเคราะห์แน่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาโยธา ครู
น.ส.นัทธมน  แก้วแสน ว.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)
สาขา ชีววิทยาประยุกต์
ครู
นายอนุชน  เพียรเสมอ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ครู
นางศิริมล  ทองสุทธิ์ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครู
นายยอด ประคองใจ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ครุ
นายสุเมธ  วราศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู
นางรัตนาพร  ชฎาชัย บธ.บ. การบัญชี ครู
นายณัฐพงษ์ ศรเคน ค.อ.บ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ครู
นายเจริญ บุญทะวัน ว.ท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล ครู
 นายสมชาย  กระจ่าง  ปวส.เทคนิคการก่อสร้าง  วิทยากรพิเศษ

งานวิชาการ

จำนวนผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
170592

ระบบสมาชิก

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุุทุมพรพิสัย


Copyright © 2020 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Rights Reserved.